Actualizare date - Persoane juridice

Formular actualizare date client (PERSOANE JURIDICE SI ALTE ENTITATI PRECUM PFA, INTREPRINDERI INDIVIDUALE, INTREPRINDERI FAMILIALE, LIBER PROFESIONISTI ETC)

*Se vor completa in mod obligatoriu campurile referitoare la denumirea societatii / entitatii si CUI / CIF (in vederea identificarii clientului) si ulterior se vor completa DOAR ACELE INFORMATII SI DATE CARE AU SUFERIT MODIFICARI fata de ceea ce a fost comunicat la momentul semnarii contractului de credit / celui mai recent contract de credit.

Va informam ca Easy Credit 4 All IFN SA:

a) va pastra confidentialitatea informatiilor si nu va dezvalui date si informatii despre clienti, cu exceptia situatiilor prevazute in Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) prelucreaza date cu caracter personal ale clientilor in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, in scopurile si temeiurile prevazute in Politica privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal disponibila pe https://www.easycredit.ro/

 

Beneficiar Real

Conform art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

Notiunea de beneficiar real include cel putin: 

a) in cazul societatilor supuse inregistrarii in registrul comertului si entitatilor corporative straine: 

   1. persoana fizica sau persoanele fizice care detin sau controleaza in ultima instanta societatea supusa inregistrarii in registrul comertului prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numarul de actiuni ori din drepturile de vot ori prin participatia in capitalurile proprii ale societatii respective, inclusiv prin detinerea de actiuni la purtator, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decat o societate cotata pe o piata reglementata care face obiectul cerintelor de divulgare a informatiilor in conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internationale echivalente care asigura transparenta corespunzatoare a informatiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Detinerea a 25% plus unu actiuni sau participare in capital al unei societati intr-un procent de peste 25% de catre o persoana fizica este un indiciu al exercitarii directe a dreptului de proprietate. Detinerea a 25% plus unu actiuni sau participarea in capital al unei societati intr-un procent de peste 25% de catre o entitate corporativa straina, care se afla sub controlul unei persoane fizice, sau de catre mai multe entitati corporative straine, care se afla sub controlul aceleiasi persoane fizice, este un indiciu al exercitarii indirecte a dreptului de proprietate; 

   2. in cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana in conformitate cu pct. 1 sau in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, persoana fizica care ocupa o functie de conducere de rang superior, si anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administratie/supraveghere, directori cu competente delegate de la administratorul/consiliul de administratie, membrii directoratului. Entitatile raportoare tin evidenta masurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor reali in conformitate cu pct. 1 si cu prezentul punct, precum si a dificultatilor intampinate in procesul de verificare a identitatii beneficiarului real; 

b) in cazul fiduciilor sau constructiilor juridice similare – toate persoanele urmatoare: 

   1. constituitorul/constituitorii, precum si persoanele desemnate sa ii/le reprezinte interesele in conditiile legii; 

   2. fiduciarul/fiduciarii; 

   3. beneficiarul/beneficiarii sau, in cazul in care identitatea acestuia/acestora nu este identificata, categoria de persoane in al caror interes principal se constituie sau functioneaza fiducia sau constructia juridica similara; 

   4. oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta asupra fiduciei sau a constructiei juridice similare din dreptul strain prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace; 

c) in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ: 

   1. asociatii sau fondatorii; 

   2. membrii in consiliul director; 

   3. persoanele cu functii executive imputernicite de consiliul director sa exercite atributii ale acestuia; 

   4. in cazul asociatiilor, categoria de persoane fizice ori, dupa caz, persoanele fizice in al caror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, in cazul fundatiilor, categoria de persoane fizice in al caror interes principal acestea au fost constituite; 

   5. oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fara scop lucrativ; 

d) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a)-c), si al entitatilor care administreaza si distribuie fonduri: 

   1. persoana fizica beneficiara a cel putin 25% din bunurile, respectiv partile sociale sau actiunile unei persoane juridice sau ale unei entitati fara personalitate juridica, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati; 

   2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate; 

   3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere a respectivei entitati; 

   4. persoana sau persoanele fizice ce asigura conducerea persoanei juridice, in cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana fizica in conformitate cu pct. 1-3 ori in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, caz in care entitatea raportoare este obligata sa pastreze si evidenta masurilor aplicate in scopul identificarii beneficiarului real in conformitate cu pct. 1-3 si prezentul punct.

Persoane expuse public, membri ai familiei persoanei expuse public si persoanele cunoscute ca asociati apropiati ai persoanelor expuse public

Conform art. 3 al. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante.

Art. 3 din Legea nr. 129/2019 mai prevede urmatoarele:

“(2) In sensul prezentei legi, prin functii publice importante se inteleg:

a) sefi de stat, sefi de guvern, ministri si ministri adjuncti sau secretari de stat;

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;

c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;

d) membri ai curtilor supreme, ai curtilor constitutionale sau ai altor instante judecatoresti de nivel inalt ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin cai extraordinare de atac;

e) membri ai organelor de conducere din cadrul curtilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor bancilor centrale;

f) ambasadori, insarcinati cu afaceri si ofiteri superiori in fortele armate;

g) membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale;

h) directori, directori adjuncti si membri ai consiliului de administratie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizatii internationale.

(3) Niciuna dintre categoriile prevazute la alin. (2) nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare.

(4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, in sensul prezentei legi:

a) sotul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se afla in relatii asemanatoare acelora dintre soti;

b) copiii si sotii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se afla in relatii asemanatoare acelora dintre soti;

c) parintii.

(5) Persoanele cunoscute ca asociati apropiati ai persoanelor expuse public sunt:

a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entitati fara personalitate juridica ori ai unei constructii juridice similare acestora impreuna cu oricare dintre persoanele prevazute la alin. (2) sau ca avand orice alta relatie de afaceri stransa cu o astfel de persoana;

b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entitati fara personalitate juridica ori ai unei constructii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind infiintate in beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevazute la alin. (2).”