SUNA ACUM – 0751 565 565
031.438.20.50 – contact@easycredit.ro

 

BROȘURA PRIVIND INFORMAREA CONSUMATORILOR DESPRE PROCESUL DE ACORDARE A CREDITELOR DE CONSUM GARANTATE CU IPOTECĂ IMOBILIARĂ

 

 

 

 

Cuprins:

1.Scopul broșurii

2.Explicare termeni utilizați

3.Prezentarea procesului de acordare și de monitorizare a creditului;

            3.1. Etape parcurse în vederea acordării creditului;

            3.2. Administrarea contractului de credit

            3.3. Finalizarea contractului de credit

            3.4. Consecințele neachitării obligațiilor de plată și riscurile asumate de către consumatori.

 

 1.Scopul:

În contextul unei continue dezvoltări a circuitului civil, cu o deosebită preocupare pentru cadrul juridic al circuitului pe care un contract de credit (și în special un contract de credit de consum garantat cu o ipoteca imobiliara) îl are, creditorii trebuie să vina în sprijinul consumatorilor cu informații utile despre produsele financiare (creditele de consum) garantate cu ipoteca imobiliara, astfel încat în situația în care consumatorul dorește să contracteze un astfel de credit, acesta să fie conștient și deplin informat despre toate consecințele și implicațiile de natură juridică și financiară pe care un astfel de contract le presupune.

Informează-te, e dreptul tău!

Intrebări frecvente:

•          Ce este un credit de consum cu garanție imobiliară?

•          Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a obține un credit?

•          Ce obligații am după semnarea unui contract de credit?

•          Ce se intamplă dacă nu îmi platesc ratele de credit?

        2.Explicare termeni utilizați:

Contract de credit de consum garantat cu ipotecă imobiliară – contractul încheiat între creditor și debitor persoană fizică, altul decât contractul de credit pentru investiții imobiliare, prin care creditorul se obligă să puna la dispoziția debitorului o sumă de bani cu titlu de împrumut, iar debitorul se obligă să restituie suma împrumutată și costurile aferente în cadrul perioadei de creditare stabilită de comun acord. În vederea semnării contractului de credit de consum garantat cu ipotecă imobiliară, debitorul garantează restituirea integrală a împrumutului cu un bun imobil, proprietatea personală a clientului sau a unei alte persoane care garantează împrumutul solicitat.

Client eligibil – persoană fizică care îndeplinește condițiile stabilite prin procedurile interne de instituția financiara, în vederea accesării împrumutului solicitat.

 

Client cu contract finalizat -fost client al instituției financiare, care a achitat în întregime împrumutul contractat și obligațiile de plata aferente.

 

Client aflat în executare silita – client împotrivă căruia a fost declanșată procedura de executare silita.

 

Conversia (în cadrul unui contract de credit) - operațiunea de schimbare a monedei creditului.

Costul total al creditului - toate costurile, inclusiv dobândă, comisioanele, taxele și orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit și care sunt cunoscute de către creditor, costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, dacă încheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obținerea creditului însuși, (excepție: taxele notariale, costurile privind efectuarea formalităților de publicitate și costurile pentru servicii accesorii aferente contractului de credit necunoscute de creditor în momentul încheierii contractului).

 

Constituitor al ipotecii – garant (în cadrul contractului de credit) - persoana specificată ca atare în Contract, precum și succesorii și cesionarii săi în drepturi și care se obligă să execute obligațiile asumate de Împrumutat prin Contract, în mod solidar și indivizibil, cu renunțarea expresa la beneficiul de diviziune și discuțiune.

 

Creanță - actul prin care se constată dreptul creditorului de a primi o sumă de bani de la debitor. Creanța constituie un activ pentru creditor și un pasiv pentru debitor (datorie). De asemenea, noțiunea de „creanță” reprezintă un drept pe care îl are creditorul asupra sumei de bani ce i se datorează sau/și titlul, înscrisul care constată acest drept.

 

Credit -   împrumutul pus la dispoziție ori pe care instituţia creditoare s-a angajat să o pună la dispoziţie Debitorului de către Creditor, la termenele și în condițiile negociate de parti, prevăzute în contractul de credit, în schimbul obligaţiei debitorului în cauză de a rambursa suma respectivă, precum şi de a plăti dobânzi ori alte cheltuieli legate de această sumă.

 

Credit de consum - un credit acordat unei persoane fizice, altul decât creditul pentru investiţii imobiliare (exemple: credite de nevoi personale, auto, studii, servicii medicale, etc). Creditele de consum se împart în două categorii: negarantate și garantate cu ipotecă pe un bun imobil. În cadrul Societății, „creditul de consum” are întelesul unui împrumut acordat pe o perioada inițială maximă de 5 ani, în vederea satisfacerii nevoilor financiare ale clientului persoană fizică și pentru care nu se solicită justificarea modului de utilizare a banilor.

 

Creditor - persoana care, în cadrul unui raport juridic obligațional, este îndreptățită să pretindă unei alte persoane, denumită debitor, executarea unei prestații determinate: de a da, de a face ori de a nu face ceva. Creditorul este titular al dreptului de creanță și subiectul activ în raportul de obligație, debitorul fiind subiect pasiv. În raporturile juridice care derivă din contracte bilaterale sau sinalagmatice, fiecare dintre părți cumulează calitatea de creditor și de debitor, drepturile uneia gasindu-și corespondent în obligațiile celeilalte parti.

Creditor chirografar - creditor a cărui creanță este asigurată prin dreptul de gaj general asupra patrimoniului debitorului, fară a avea vreo garanție reală sau personală individualizată.

Data Scadentă – în cadrul unui contract de credit, data scadentă reprezintă data la care o obligație de plată a consumatorului în temeiul documentației de credit semnată devine exigibilă și la care clientul este de drept în întârziere pentru orice obligație de plata față de Creditoare incluzând, fară a se limita la: datele de plată ale dobânzilor, ratelor, costurilor, etc., prevăzute în Contractul de credit; scadența anticipată declarată de Creditoare; data scadenței finale pentru restituirea creditului.

Dobânda remuneratorie – reprezintă prețul “folosinței” împrumutului acordat de către societatea creditoare consumatorului, constând într-o suma de bani, achitată lunar, până la rambursarea integrală a împrumutului, calculată pentru perioada anterioară împlinirii termenului scadenței obligației.

Dobânda penalizatoare – dobânda datorată instituției financiare de la care a fost contractat împrumutul în caz de întârziere la plată a obligaţiilor asumate prin contract, sub formă de rată procentuală aplicată doar asupra principalului.

Documentație de credit – totalitatea documentelor cerute de instituția creditoare pentru acordarea împrumutului solicitantului persoană fizică sau juridica, contractul de credit, actele adiționale la contract, documentația de garanție și orice alt contract, cerere sau alt document accesoriu acestora, precum și actele care au stat la baza întocmirii lor.

Dreptul de retragere - (în cadrul unui contract de credit) – prerogativa împrumutatului de a opta pentru retragerea din contractul de credit într-un anumit termen și în anumite condiții, fară a invoca motive.

Debitor - persoană fizică care a primit o sumă de bani cu titlu de împrumut de la societatea creditoare și care are obligația de a o restitui la un anumit termen, stabilit de comun acord între părți, împreună cu dobânzile aferente.

Debitor urmărit – debitor împotrivă căruia a fost declanșată procedura de executare silită a garanțiilor instituite în favoarea Creditoarei, în vederea recuperării debitului restant, ca urmare a neonorării/nerespectării obligației de plată.

Declarație de radiere - declarație autentificata de către notarul public, prin care Creditorul declară faptul că este de acord cu radierea ipotecii constituită asupra imobilului adus în garanție, având în vedere rambursarea integrală a împrumutului și obligațiilor de plată aferente, de către debitor.

Diferențe de curs de valutar - diferență ce apare când există o modificare a cursului de schimb între data efectuării tranzacției și data decontării oricăror elemente monetare ce rezultă dintr-o tranzacție în valuta.

Dobândă anuala efectiva - costul total al creditului pentru consumator, exprimat că procent anual din valoarea totală a creditului, inclusiv Costul Total al Creditului. DAE, este egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor (trageri, rambursări și costuri), viitoare sau prezente, convenite de creditor și de consummator și este calculată în conformitate cu formula matematică stabilită de de Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008”, prevăzută în Anexa 1 din OUG 50/2010 și din OUG 52/2016.

Exigibil – creanţa cu scadenţa împlinită, deci a cărei executare benevolă sau silită, poate fi cerută de către creditor.

Garant - persoană fizică care se angajează fata de Creditor să plătească datoria debitorului în cazul incapacității de plata a acestuia din urmă.

Garanție eligibilă – imobil care îndeplinește condițiile prevăzute de procedura internă de creditare a instituției financiare de la care consumatorul dorește contractarea unui credit de consum garantat cu ipotecă imobiliară.

Grafic de rambursare (în cadrul unui contract de credit) - reprezentarea eșalonării în timp a rambursării sumelor utilizate din Credit de către Împrumutat și a plații dobânzilor aferente, specificând suma de plată și Data Scadenței. Graficul de Rambursare se actualizează conform prevederilor Contractului și face parte integranta din Contractul de credit, în forma sa inițială sau actualizată.

Imobil – reprezintă un teren liber sau ocupat de construcții, o construcție, un apartament situat într-o clădire cu destinație de locuință/spatiu comercial, care aparține unuia sau mai multor proprietari.

Rata lunară - suma stabilită de societatea creditoare de comun acord cu clientul, în urma negocierilor directe dintre aceștia, cu ocazia încheierii contractului de credit, pe care clientul urmează să o plătească lunar pentru a rambursa creditul contractat. De regulă există 2 variante de compunere a ratei lunare, în funcție de opțiunea clientului cu privire la modalitatea de rambursare a creditului: rata lunară formată doar din dobândă remuneratorie fixă; rata lunară formată din rata de principal + rata fixă de dobândă remuneratorie

Rambursare anticipată – restituire înainte de termenul stabilit în graficul de rambursare a unei părți din principal (rambursare anticipată parțială) sau chiar a principalului integral (rambursare anticipată integrală). Legislația în vigoare permite creditorilor, care aplică la credit dobândă remuneratorie fixa, să ceara un comision de rambursare anticipată, în valoare de maxim 1% din valoarea creditului rambursat anticipat.

      

       3.1.Etape parcurse în vederea acordării creditului.

În vederea acordării unui credit de consum garantat cu ipotecă imobiliară sunt o serie de etape pe care consumatorul trebuie să le parcurgă. 

          I.Etapa introducerii solicitarii

Consumatorul care dorește obținerea unui împrumut va face o cerere de credit pe care o va înainta instituției financiare de la care dorește contractarea creditului și va depune documentele solicitate în vederea analizării solicitării de credit.

În aceasta etapa se va analiza din partea instituției creditoare eligibilitatea clientului, capacitatea acestuia de rambursare și eligibilitatea imobilului adus în garanție. Daca clientul întrunește condițiile instituției creditoare pe care a ales-o și se încadrează în categoria clienților eligibili, se va analiza în continuare imobilul pe care consumatorul îl propune drept garanție și se va proceda la transmiterea solicitării spre analiza și aprobare departamentelor avizate.

În funcție de veniturile consumatorului, garanția prezentata și suma solicitată, un reprezentant al instituției financiare vă efectua o serie de calcule de încadrare a consumatorului în suma solicitata, astfel încât în funcție de veniturile, cheltuielile acestuia și suma solicitată să poată susține rata de credit pe care consumatorul o vă avea de plătit în ipoteza contractării împrumutului.

În aceasta etapa de introducere a solicitării, reprezentanții instituției financiare au obligația de a explica consumatorului implicațiile financiare și juridice pe care contractarea unui credit le poate avea asupra veniturilor și bunurilor consumatorului.

Informaţii precontractuale

Creditorul (sau intermediarul de credit) trebuie să furnizeze consumatorului informaţiile necesare care să îi permită comparaţia între mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract.

Informaţiile furnizate de creditor trebuie făcute:

- cu suficient timp înainte, dar nu cu mai puţin de 15 zile înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă;

Informaţiile creditorului trebuie să cuprindă:

- tipul de credit;

- identitatea şi adresa sediului creditorului;

- valoarea totală a creditului;

- durata contractului de credit;

- bunul şi preţul de achiziţie al creditului (în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plată);

- rata dobânzii aferente creditului;

- condiţiile de aplicare a ratei dobânzii aferente creditului;

- dobânda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator;

- efectele aplicării unor mecanisme de tragere;

- suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator;

- comisioanele de administrare ale conturilor;

- taxele, onorariile şi costurile pe care consumatorul trebuie să le plătească;

- obligaţia unui serviciu accesoriu, în special o asigurare;

- rata dobânzii aplicabile în cazul ratelor restante;

-garanţiile solicitate;

- dreptul de retragere şi de rambursare anticipată;

- dreptul de a fi informat asupra rezultatului evaluării bonităţii consumatorului;

- dreptul consumatorului de a primi la cerere şi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit;

- perioada în care informaţiile au forţă juridică obligatorie pentru creditor.

Creditorii mai datorează şi explicaţii corespunzătoare, potrivit cărora consumatorul poate evalua dacă contractul corespunde nevoilor sale şi situaţiei sale financiare.

„Explicaţiile corespunzătoare" trebuie să cuprindă:

- explicarea informaţiilor precontractuale;

- caracteristicile esenţiale ale produselor propuse;

- explicarea costurilor ce fac parte din costul total al creditului;

- consecinţele neplăţii din partea consumatorului.

În momentul depunerii actelor (dosarului complet) consumatorul primește:

1.         Adresa confirmare primire documente;

2.         Document cu informațiile generale;

3.         Document cu informațiile personalizate - FEIS (prin care este informat referitor la drepturile, obligatiile si conditiile esențiale de acordare a creditului); Informațiile personalizate sunt oferite: a) fără întârzieri nejustificate, dar nu mai mult de 10 zile calendaristice, după ce consumatorul a furnizat informațiile necesare cu privire la nevoile sale, situația sa financiară și preferințele; b) în timp util, înainte ca orice consumator să fie obligat printr-un contract de credit sau o ofertă, dar nu mai puțin de 15 zile calendaristice înainte de acceptarea unei oferte sau semnarea unui contract, astfel încât consumatorul să aibă suficient timp pentru a compara ofertele, a evalua implicațiile acestora și a lua o decizie în cunoștință de cauză;

4.         Notă cu explicații cu privire la contractul de credit;

5.         Ghidul clientului-Termeni și condiții;

6.         Draft-model contract de credit; cel tarziu în momentul prezentării unei oferte irevocabile pentru creditor.

 

        II.Etapa analizării solicitării de către societatea creditoare

 

În urma introducerii solicitării pentru obținerea unui împrumut și a completării dosarului cu actele solicitate, reprezentații instituției creditoare analizează solicitarea de credit pe baza procedurii interne de creditare și pot acorda consumatorului suma solicitată, o suma mai mică sau pot respinge solicitarea privind acordarea unui credit.

III.Etapa informării consumatorului despre aprobarea sau respingerea solicitării de credit

În ipoteza în care instituția creditoare aprobă solicitarea consumatorului, reprezentanții acesteia îi vor transmite răspunsul și vor menține legătură cu acesta în vederea completării dosarului de credit, atunci când este cazul cu actele solicitate, în vederea semnării documentației de credit și accesarea împrumutului. Ulterior aprobării cererii de credit, în cazul în care clientul solicită modificarea anumitor clauze contractuale față de cele prezentate în draftul contractului transmis clientului la depunerea dosarului de credit, se procedează la negocierea clauzelor contractuale

În ipoteza în care instituția creditoare aprobă o sumă mai mică decât cea solicitată de către consumator, reprezentații acesteia îi vor comunica decizia luată și vor aștepta răspunsul din partea consumatorului. În cazul în care acesta este dispus să accepte suma aprobată, se vă proceda în continuare la completarea dosarului de credit în vederea semnării documentației de credit și accesarea împrumutului.

În ultima ipoteză în care instituția creditoare respinge solicitarea de credit, decizia acesteia motivată este transmisă consumatorului prin intermediul reprezentanților instituției.

       IV.Etapa semnării

În situația în care consumatorului îi este aprobată solicitarea de credit și acesta acceptă condițiile, până la semnarea documentației de credit se completează dosarul cu toate actele solicitate.

Contractul de credit specifică în mod clar şi concis următoarele:

a) tipul de credit;

b) identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru/adresa de domiciliu a parților contractante, inclusiv numărul de telefon, fax, adresa de e-mail. precum şi, după caz, identitatea şi adresa sediului social şi/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarilor de credit implicați, inclusiv numărul de telefon, fax, adresa de e-mail;

c) durata contractului de credit;

d) valoarea totală a creditului şi condițiile care reglementează tragerea creditului;

e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plata pentru un anumit bun, bunul respectiv şi prețul de achiziție al acestuia;

f) rata dobânzii aferente creditului şi tipul acesteia, fixă sau variabilă;

g) condițiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula completă de calcul a acesteia, precum şi termenele, condițiile şi procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului şi, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului in circumstanțe diferite, informațiile prevăzute anterior privind toate ratele dobânzii aplicabile;

h) în cazul creditelor acordate în valută, cursul de schimb valabil la momentul încheierii contractului între moneda contractului de credit și moneda națională;

i) dobânda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator, calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menționează toate ipotezele folosite pentru calcularea acestei rate;

j) suma, numărul şi frecvenţa plăților care urmează să fie efectuate de către consumator şi, după caz, ordinea în care se vor efectua plăţile, în scopul rambursării, pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului;

k) în cazul rambursării în rate a valorii totale a creditului, dreptul consumatorului de a primi, la cerere şi gratuit, în orice moment pe întreaga durată a contractului de credit, pe hârtie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului, un tabel de amortizare/grafic de rambursare, precum şi o copie a contractului de credit;

l) în cazul în care costurile şi dobânzile trebuie plătite fără a se rambursa nicio parte din valoarea totală a creditului, un extras care arată perioadele şi condițiile pentru plata dobânzii şi a oricăror costuri aferente creditului;

m) costurile de administrare ale unuia sau mai multor conturi care înregistrează atât operațiunile de plata, cât şi tragerile din credit, cu excepția cazului în care deschiderea unui cont este opțională, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată atât pentru operațiuni de plata, cât şi pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultând din contractul de credit, precum şi condițiile în care aceste costuri pot fi modificate;

n) rata dobânzii, în cazul plăților restante, aplicabilă la data încheierii contractului de credit şi măsurile pentru ajustarea acesteia şi, după caz, orice costuri datorate în caz de neplată;

o) o avertizare privind consecințele neefectuării plaților; contractul de credit va conține obligatoriu o prevedere prin care consumatorul este atenționat despre raportarea la Biroul de credit, Centrala Riscurilor de Credit şi/sau la alte structuri asemănătoare existente, precum și cu privire la termenul în care se fac aceste raportări, în cazul in care acesta întârzie cu achitarea ratelor datorate;

p) după caz, o mențiune potrivit căreia va fi necesară plata unor taxe, onorarii şi costuri în legătură cu încheierea, publicitatea şi/sau înregistrarea contractului de credit şi a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;

q) garanțiile şi tipul de asigurare necesară;

r) dreptul de rambursare anticipată și procedura de rambursare anticipată;

s) procedura care trebuie urmată în exercitarea dreptului de a solicita încetarea contractului de credit;

ș) dacă există sau nu un mecanism extrajudiciar de reclamație şi despăgubire pentru consumator și, în caz afirmativ, modalitățile de acces la acesta;

t) alte condiții şi clauze contractuale;

ț) datele de contact ale Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru adresarea de petiții.

Toate informațiile de mai sus sunt prevăzute în contract, fără a se face trimitere la condițiile generale de afaceri ale creditorului, la lista de tarife şi comisioane sau la orice alt înscris.Pentru autentificarea contractului de ipotecă imobiliară aferent contractului de credit, biroul notarial va solicita emiterea extrasului de autentificare. Semnarea contractului de credit și contractului de ipotecă poate avea loc cel mai devreme în ziua eliberării/recepționării extrasului de autentificare. După semnarea contractului de credit și contractului de ipotecă, se solicită intabularea dreptului de ipotecă în favoarea societății creditoare.

          3.2. Administrarea contractului de credit

 

După semnarea documentației de credit, suma solicitată se pune la dispoziția clientului iar contractul de credit trece în administrare.

În situația în care documentația de credit a fost semnată și clientul se răzgândește, acesta beneficiază de un drept de retragere, în sensul în care are la dispoziție un termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii contractului de credit în care se poate retrage din contract fară a invoca motive. În situația în care clientul își exercita acest drept, are obligația să înregistreze la sediul Creditoarei, înainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice o notificare scrisă, pe suport de hârtie privind decizia sa de exercitare a dreptului de retragere din contractul de credit și să restituie instituției financiare de la care a contractat creditul, fară nici o întârziere nejustificata și nu mai tărziu de 30 de zile calendaristice de la data expedierii notificării privind retragerea, creditul sau partea din credit trasă și dobânda aferentă de la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost restituită.

Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, costuri aferente contractelor de asigurare încheiate şi, după caz, dobânda penalizatoare, alte costuri aferente creditului respectiv percepute de terţi, precum şi un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor. Comisionul de analiză dosar şi cel unic vor fi stabilite în sumă fixă, aceeaşi sumă fiind percepută tuturor consumatorilor cu acelaşi tip de credit, în cadrul aceleiaşi instituţii, pentru credite acordate în aceeași perioadă de timp. Comisionul de administrare se percepe pentru monitorizarea/înregistrarea/efectuarea de operaţiuni de către creditor în scopul utilizării/rambursării creditului acordat consumatorului. În cazul în care acest comision se calculează că procent, acesta vă fi aplicat la soldul curent al creditului. Comisionul de administrare vă fi stabilit într-un cuantum care să reflecte în mod exclusiv costurile efective și justificabile suportate de creditor pentru prestarea serviciilor. Comisionul unic vă fi stabilit într-un cuantum care să reflecte în mod exclusiv costurile suportate de creditor pentru furnizarea serviciului prestat la cererea consumatorului.

Calculul ratei lunare a dobânzii/comisioanelor se vă face: a) fie pe baza anului calendaristic de 365 sau 366 de zile în cazul anului bisect, luând în calcul la numărătorul fracţiei formulei, numărul efectiv de zile cuprins între scadenţe, iar la numitorul aceleiaşi fracţii, 365 sau 366 de zile, după caz; b) fie luând în calcul la numărătorul fracţiei numărul 30 zile, iar la numitorul fracţiei numărul 360.

Pe parcursul derulării creditului se pot încheia acte adiționale la contractele de credit, pe baza solicitărilor clienților cu contracte de credit în derulare sau urmare a diverselor modificări ale clauzelor/condițiilor contractuale inițiale în perioada de administrare a creditului. Contractul de credit produce efecte până la rambursarea creditului și a dobânzilor, pe cale amiabila sau prin executarea silita a garanțiilor pe care consumatorul le-a constituit în favoarea societății creditoare.

În baza reglementarilor legale în vigoare, debitorii pot rambursa oricând creditul contractat.

            3.3.Finalizarea contractului de credit

Contractul de credit încetează de drept la data la care clientul a achitat toate obligațiile de plată pe care le avea față de instituția creditoare.

Contractul de credit poate înceta anterior datei stabilite prin contractul de credit, în situația în care clientul rambursează anticipat creditul contractat, achitând toate obligațiile de plata care sunt în sarcina acestuia.

Consumatorul are dreptul, în orice moment, să își îndeplinească integral sau parțial obligațiile care îi revin în temeiul unui contract de credit înainte de încetarea acestuia. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi condiționat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit număr de rate.

În cazul rambursării anticipate parțiale, consumatorul are dreptul să aleagă între:

a) menținerea valorii ratei lunare și diminuarea perioadei de creditare inițiale;

b) diminuarea valorii ratei lunare și menținerea perioadei de creditare inițiale;

c) diminuarea valorii ratei lunare și diminuarea perioadei de creditare inițiale.

Creditorul nu are dreptul să aplice penalizări, să perceapă compensație sau orice alte costuri de la consumator în cazul rambursării anticipate.

În situația în care creditul este rambursat anticipat și există un contract de asigurare atașat creditului, consumatorul poate opta fie pentru menținerea în vigoare a contractului de asigurare, cu încheierea unui act adițional în vederea schimbării beneficiarului asigurării, fie pentru încetarea valabilitățîi acestuia, cu posibilitatea restituirii diferenței de primă aferentă perioadei rămase, conform prevederilor condițiilor de asigurare.

În situația în care un consumator urmărește să-și îndeplinească obligațiile în temeiul unui contract de credit înainte că acesta să înceteze de drept, creditorul furnizează consumatorului fără întârziere, după primirea solicitării, pe hârtie sau pe alt suport durabil, informațiile necesare pentru analizarea opțiunii respective. Aceste informațîi cuprind cel puțin cuantificarea implicațiilor pe care le are pentru consumator îndeplinirea obligațiilor înainte de expirarea contractului de credit și o evidențiere clară a oricăror ipoteze utilizate.

La încetarea contractului de credit, instituția creditoare vă elibera adresa de confirmare a stingerii obligațiilor de plată provenite din contractul de credit și vă semna declarația autentică de radiere a drepturilor de ipotecă imobiliară dată de către reprezentantul respectivei instituții în fața notarului public colaborator.

            4.Consecintele neachitării obligațiilor de plată și riscurile asumate de debitori.

În timpul derulării contractului de credit pot apărea o serie de situații neprevăzute, consumatorii putând întâmpina dificultăți economico-financiare pe care pot sau nu să le depășească, de accea consumatoriii trebuie să înțeleagă pe deplin amploarea și implicațiile deciziei de a contracta un credit de consum, în special când acest credit este garantat cu ipotecă imobiliară, cu scopul de a evita situația în care, din cauza neplății obligațiilor asumate prin contractul de credit, ajung în executare silită. Prin urmare, în situația în care după încheierea unui contract de credit de consum cu garanție imobiliară, clientul nu își respectă obligațiile asumate prin respectivul contract, instituția creditoare, în condițiile legii, are dreptul de a proceda la executarea silită a bunurilor clientului, începând cu executarea silită a imobilului cu care a garantat împrumutul.

De cele mai multe ori există posibilitatea de redresare a clienților pe parcursul derulării contractului de credit, instituțiile financiare ajutandu-și clienții prin acordarea unor serii de facilitați dacă aceștia cooperează și comunică constant cu reprezentanții instituției financiare. Situațiile în care se ajunge iremediabil la executarea silită a imobilului adus în garanție se datorează inclusiv lipsei de comunicare dintre consumatori și reprezentanții instituției respective în vederea identificării de soluții posibile (de cele mai multe ori consumatorii întrerup comunicarea cu instituția financiară atunci când au probleme financiare și nu își pot îndeplini corespunzător obligațiile asumate prin contractul de credit). Politica de relaționare cu consumatorii presupune furnizarea de informații adecvate, precum și acordarea de sprijin debitorilor care se află în dificultate de plată. Orice interacțiune dintre creditor și consumator, în legătură cu dificultatea de plată a acestuia respectă păstrarea confidentialitatii oricăror informații referitoare la relația contractuală stabilită. Cu un consumator aflat în dificultate de plată, se menține un nivel de contact și de comunicare proporțional cu cerințele de informare, și nu excesiv. Consumatorilor care se află în dificultate de plată li se acordă sprijin și următoarele informații:a) numărul de plăți neefectuate sau efectuate parțial;b) suma totală a plăților întârziate;c) costurile asociate plăților întârziate;d) importanța cooperării consumatorului cu creditorul pentru a rezolva situația.e) informații cu privire la consecințele plăților neefectuate, incluzând dobânzile penalizatoare şi posibila pierdere a proprietății; f) informații despre drepturile consumatorului aflat în astfel de situații. Debitorului aflat în întârziere de plata i se transmit notificări și comunicări de plată în funcție de zilele de întârziere. Soluțiile oferite de creditor pot include: a) refinantarea totală sau parțială a contractului de credit; b) prelungirea duratei contractului de credit; c) amânarea plații sumei totale sau parțiale pentru o perioadă; d) schimbarea ratei dobânzii; e) consolidarea mai multor credite care poate oferi un termen mai lung de creditare și o rată mai mică; f) rescadentarea ratelor; g) reeșalonarea ratelor; h) conversia creditelor. Soluțiile oferite nu pot include: a) modificarea în sens crescător a dobânzii, sau după caz a ratei dobânzii fixe, introducerea comisioanelor, precum și introducerea unor elemente noi de cost prin acte adiționale întocmite pentru acordarea de rescadentari, reeșalonări, perioade de gratie acordate la solicitarea debitorului; b) o reevaluare a bunului adus în garanție și, de asemenea, nu impun o altă garanție, decât la solicitarea expresă a consumatorului. Propunerile de restructurare trebuie să fie realizabile și rezonabile, formulate în mod clar și fară ambiguități, astfel încât debitorul să înțeleagă pe deplin efectele care decurg din acestea. Creditorul nu vă iniția sau nu vă continua proceduri judiciare, atâta timp cât clientul își respecta condițiile stabilite pentru restructurarea împrumutului. În ipoteza în care consumatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul de credit, instituția financiara poate executa silit imobilul adus în garanție, indiferent că respectivul imobil reprezintă sau nu locuință consumatorului. Prin urmare este important să se conștientizeze de către consumatori posibilitatea reală de a-și pierde locuința prin executarea silită a acesteia conform prevederilor legale în vigoare. În situația în care a început executarea silita a garanției, imobilul este scos la licitație publica și orice persoana interesata de achiziționarea imobilului se poate înscrie la licitație pentru a cumpără imobilul în cauză.

În practică se observă o creștere a consumatorilor care întâmpină dificultăți în rambursarea creditelor contractate într-o moneda străină, din cauza fluctuațiilor pe care rata de schimb valutar le-a înregistrat pe perioada derulării contractelor de credit. Este important că în cazul în care consumatorul alege contractarea unui credit de consum într-o alta monedă decât cea în care obține venituri să ia în calcul și să înțeleagă fluctuațiile pe care rata de schimb valutar le poate înregistră într-o perioada de timp îndelungată. Cum fluctuațiile ratei de schimb valutar nu pot fi prevăzute, consumatorul trebuie să își ia măsuri de siguranță și să analizeze dacă, își poate respecta obligațiile asumate prin contractul de credit. Debitorul poate converti, oricând pe parcursul relaţiei contractuale, contractul de credit într-o monedă alternativă pe baza unei cereri scrise. Creditorul transmite oferta sa debitorului în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii. Creditorul pune la dispoziția debitorului, la momentul solicitării conversiei creditului, o simulare privind graficul de plăţi, atât în moneda contractului (euro) cât şi în moneda de conversie (lei). Modificarea se va face prin acte adiţionale convenite cu creditorul, fără costuri respectiv comisioane percepute de creditor sau alte garanţii din partea debitorului. Cursul de schimb la care se efectuează conversia este cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în ziua solicitării conversiei. Se interzice încheierea unui nou contract de credit că urmare a efectuării conversiei, cu excepţia cazului în care debitorul solicită în mod expres acest lucru. Creditorul se asigură că, debitorul este avertizat periodic (în legătură cu o creștere a cuantumului total plătibil de către debitor, cu dreptul de conversie într-o monedă alternativă și condițiile în care se poate efectua acesta) cel puțîn în cazurile în care valoarea totală plătibilă de debitor care rămâne de rambursat sau al ratelor periodice variază cu mai mult de 20% (în raport cu valoarea la care s-ar ridica dacă s-ar aplica cursul de schimb de la momentul încheierii contractului) între moneda contractului de credit şi moneda naţională.

Orice neînțelegere rezultând din interpretarea și/sau executarea contractului de credit se rezolvă, pe cât posibil pe cale amiabilă. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, debitorul/ constituitorul garanției are dreptul de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva Creditoarei dacă apreciază că aceasta a încălcat dispoziţiile legale, precum și de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Primirea sesizărilor şi reclamaţiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Regionale/Județene pentru Protecția Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului București, în funcție de raza teritorială în care își desfasoară activitatea operatorul economic reclamat. Reclamaţiile şi sesizările se fac în format scris sau în format electronic, sau se depun personal. (http://www.anpc.gov.ro/ ).

Material furnizat de Easy Credit 4 All IFN S.A.

(in conformitate cu art.4, alin.2, OUG 52/2016

privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori)

butonsuna pus in index.php din tema
Calea Grivitei, Nr. 158
Sector 1, Bucuresti, Romania, 010745
Telefon: +031 405 05 50
Telefon: +031 405 10 51
Telefon mobil: +0748 299 664
Fax: 021 320 20 12
Email: officebucurestiS1@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Aristide Pascal, nr. 29-31
Sector 3, Bucuresti, Romania, 031443
Telefon: 021 320 20 48
Telefon: 031 405 25 55
Telefon mobil: +0745 138 997
Fax: 031 438 18 19
Email: officebucurestiS3@easycredit.ro
Vezi pe harta!
str. Iuliu Maniu, nr 22
Sector 6, Bucuresti, Romania, 061107
Telefon: 031 425 86 25
Telefon: 031 425 86 26
Telefon mobil: +0743 014 937
Email: officebucurestiS6@easycredit.ro
Vezi pe harta!
B-dul Al.Lapusneanu Nr. 82, zona Trocadero
Constanta, Romania, 900605
Telefon: 0341 881 541
Telefon: 0341 440 088
Telefon mobil: +0758 246 347
Fax: 0341 881 543
Email: officeconstanta@easycredit.ro
Vezi pe harta!
B-dul. George Cosbuc Nr. 3A
Galati, Romania, 800378
Telefon: 0336 88 86 66
Telefon: 033 688 84 44
Telefon mobil: +0748 108 891
Fax: 0336 80 29 99
Email: officegalati@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Calea Aradului nr.8
Timisoara, Romania, 300088
Telefon: 0356 414 500
Telefon: 0356 414 600
Telefon mobil: +0756 111 987
Fax: 0356 416 006
Email: officetimisoara@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Slanic, nr 3 A, Cladirea Riviera, zona Iulius Mall
Cluj-Napoca, Romania, 400413
Telefon: 0364 411 511
Telefon: 0364 888 999
Telefon mobil: +0756 111 907
Fax: 0364 411 999
Email: officeclujnapoca@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Sfantul Lazar Nr. 50, Parter, Cladirea Iasicon
Iasi, Romania, 700049
Telefon: 0332 80 30 30
Telefon: 033 280 30 80
Telefon mobil: +0756 111 758
Fax: 033 280 38 40
Email: officeiasi@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Calea Bucuresti, Nr. 21, Bloc 15A
Craiova, Romania, 200529
Telefon: 0351 808 080
Telefon: 0351 808 081
Telefon mobil: +0748 886 981
Fax: 0351 808 087
Email: officecraiova@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Harmanului Nr. 44, Bloc 3, Sc. D
Brasov, Romania, 500232
Telefon: 0368 730 710
Telefon: 0368 730 711
Telefon mobil: +0748 886 960
Fax: 0368 730 713
Email: officebrasov@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Bulevardul Dacia, nr. 55
Oradea, Romania, 410339
Telefon: 0359 808 800
Telefon: 0359 808 708
Telefon mobil: +0752 217 260
Fax: 0359 178 452
Email: officeoradea@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. G-ral Vasile Milea, nr. 1
Ploiesti, Romania, 100045
Telefon: 0344 80 24 73
Telefon mobil: +0748 228 008
Email: officeploiesti@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. General Cristescu, Nr.3, Bl.RIM1
Pitesti, Romania, 110057
Telefon: 0348 405 244
Telefon mobil: +0747 109 345
Email: officepitesti@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Bd. Bucuresti, nr.23A
Baia Mare, Romania, 430012
Telefon: 0362 739 730
Telefon mobil: +0752 222 958
Email: officebaiamare@easycredit.ro
Vezi pe harta!
str. Calea Calarasilor, nr. 309, bl.B2BIS
Braila, Romania, 810289
Telefon: 0339 732 851
Telefon mobil: +0745 065 533
Email: officebraila@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Luptei, Nr.1-3
Sibiu, Romania, 550362
Telefon: 0369 446 244
Telefon mobil: +0743 048 396
Email: officesibiu@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str.Banca Nationala, Nr.41
Bacau, Romania, 600203
Telefon: 0334 401 139
Telefon: 0334 401 140
Telefon mobil: +0743.011.836
Email: officebacau@easycredit.ro
Vezi pe harta!