Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal/ Politica de confidentialite

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

 1. CINE SUNTEM NOI?

 EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.,  pune la dispoziția clienților săi servicii de creditare avantajoase, rapide și flexibile, ușor de obținut atât de către persoanele fizice, cât și de către persoanele juridice, (în continuare ,,Societatea’’ sau ,,Noi’’).

 

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: Mun. Constanța, B-dul Alexandru Lăpușneanu, Nr. 82, bloc LE31, scara B, parter, Județul Constanța

Adresă de e-mail: dpo@easycredit.ro

Nr. de tel.: 031.438.20.50 / 0751 565 565

 

 1. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

 Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, clienților persoane fizice, reprezentanților clienților persoane juridice, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

 

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

 1. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

Pentru încheierea și executarea contractelor de credit, de prestări servicii și de parteneriat/colaborare, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal, dupa caz:

a) date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/resedinta si adresa de corespondenta, numarul de telefon fix/mobil, data si locul nasterii, cod de tara, seria/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente, date referitoare la nivelul studiilor efectuate, situaţia familială, calitatea de persoană expusă public, starea civila, numarul, membrilor de familie (daca va fi cazul), persoane aflate in intretinere;

b) date privind numele angajatorului/ natura afacerii proprii, vechimea la ultimul loc de muncă, vechimea în muncă, ocupaţia persoanei vizate, datele referitoare la contractul de muncă, veniturile realizate, reţinerile care grevează veniturile, litigiile cu terţe persoane, existenţa unor credite/ angajamente faţă de alte instituţii financiare ori a altor angajamente de plată; se vor prelucra inclusiv datele financiare (din extrasele de cont prezentate de clienti – incasari, istoric plati);

c) date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadentei, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de rate restante, numarul de zile de intarziere, categoria de intarziere, data inchiderii produsului;

d) date referitoare la garantia imobiliara propusa/preluata in evidenta:  tip garantie, adresa, acte de proprietate, incheieri de intabulare, extrase de carte funciara, documentatii cadastrale;

e) date referitoare care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare de restructurarea/refinatarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;

f) date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;

În vederea completării și transmiterii formularului de contact (,,Contact’’) și de pe website-ul Societății – www.easycredit.ro (în continuare ,,website-ul”), prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, număr de telefon și, după caz, alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea „Mesajul tău”.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri. 

 Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens. În acest sens, vă prelucrăm doar e-mailul și  ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări.

 

 1. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

 Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • încheierii și executării diferitelor contracte;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
 • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing etc.);
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Societate (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).
 1. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

 Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 

 1. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Societății în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
 • Partenerilor contractuali  ( ex: Biroul de Credit, notarii colaboratori, executorii, etc.) sau colaboratorilor Societății care ne oferă servicii de găzduire web (H88 WEB HOSTING SRL), de dezvoltare website (PANDA WEB SRL).
 • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

 

 1. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

 1. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

In calitate de “persoana vizata”, va puteti exercita drepturile prevazute de Regulament, astfel:

– Dreptul de a fi informat – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopurile in care se face prelucrarea datelor si temeiul juridic al prelucrarilor, interesele legitime ale operatorului,
destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, intentia operatorului de a transfera date cu caracter personal catre o tara terta, perioada pentru care vor fi stocate datele, existenta drepturilor prevazute de Regulament si conditiile in care acestea pot fi exercitate;

– Dreptul de acces al persoanei vizate – dreptul de a obtine, la cerere și in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si la informatiile prevazute de Regulament si de a obtine o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, copiile suplimentare putand fi tarifate in functie de costurile efective ale Societatii; 

– Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine, la cerere și in mod gratuit, rectificarea si/sau completarea datelor incomplete sau inexacte care va privesc;

– Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc in oricare din cazurile prevazute expres de Regulament (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala). Urmare a unei astfel de solicitari, Societatea poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;

– Dreptul la restrictionarea prelucrarii/ Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii – dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, restrictionarea prelucrarii, totale sau pentru o perioada de timp, a datelor care va privesc, in situatiile prevazute expres de Regulament (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea), precum si dreptul de a fi informat inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare; 

– Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal care va privesc, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a transmite aceste date altui operator fara obstacole din partea Societatii, in conditiile prevazute de Regulament, respectiv ca datele sa fie transmise de Societate direct catre alt operator atunci cand acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Acest drept poate fi exercitat numai pentru datele cu caracter personal furnizate Societatii de dumneavoastra, daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate si daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul persoanei vizate;

– Dreptul la opozitie – aveti dreptul de a va opune in orice moment, din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, inclusiv crearii de profiluri, cu exceptia cazurilor in care Societatea demonstreaza ca are motive temeinice si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta

– Dreptul de a nu face parte din procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri – puteti solicita retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta dumneavoastra, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii dumneavoastra, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte

– Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila

– Dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSDCP) si de a se adresa instantelor de judecata -puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Securitate:

Societatea Easy Credit 4 ALL IFN S.A. acorda un interes deosebit protejarii datelor dvs. personale impotriva utilizarii incorecte, divulgarii, modificarii, pierderii, accesului neautorizat sau distrugerii acestor date si ia toate masurile de precautie adecvate pentru a proteja confidentialitatea acestor date, prin utilizarea unor masuri organizatorice si tehnice adecvate.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: dpo@easycredit.ro, prin poștă sau curier la adresa: Mun. Constanța, B-dul Alexandru Lăpușneanu, Nr. 82, bloc LE31, scara B, parter, Județul Constanța.