POLITICA DE DIVIDEND
A
EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.

 

 

v  Consideratii generale


Prezenta politica definește obiectivele, principiile, termenii şi modalitatea de plată a dividendelor precum și modalități alternative de remunerare a acționarilor.

 

Prezenta politica reprezintă propunerea Consiliului de Administraţie, fundamentată pe istoricul rezultatelor financiare obţinute de companie, corelata cu strategia de dezvoltare a acesteia şi interesele acţionarilor și poate fi revizuită inclusiv la momentul înregistrării unei modificări semnificative a condițiilor de piață. 


Politica de dividend practicată de către EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. urmărește păstrarea unui echilibru între remunerarea acționarilor prin dividend și nevoia de finanțare pentru realizarea obiectului principal de activitate al societatii, respectiv acordarea de noi credite si astfel menținerea potențialului de dezvoltare viitoare a societății, asigurând profitabilitatea sustenabilă pe termen lung a activității în folosul creșterii valorii create pentru acționari.

 

Principalii destinatari și beneficiari ai politicii de dividend sunt acționarii societății.

v  Actiunile emise de catre EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.

 

Fiecare acţiune deţinută de un acţionar îi conferă acestuia dreptul de a beneficia de dividende pentru exerciţiul financiar încheiat, în cuantumul şi condiţiile stabilite de Adunarea generală a acționarilor.

Actiunile emise de catre EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. sunt actiuni nominative, cu valoare egala si pot fi: actiuni ordinare sau actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.

Actiunile ordinare detinute dau dreptul la dividende iar acestea se distribuie actionarilor detinatori de actiuni ordinare proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Toți acționarii detinatori de actiuni ordinare înscriși în Registrul Actionarilor si Actiunilor au dreptul la dividendele aprobate, plata dividendelor efectuându-se în conformitate cu prevederile legale incidente și ale hotărârilor acționarilor.

 

Actiuni preferentiale cu dividend prioritar si fara drept de vot confera titularului dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar, inaintea oricarei alte prelevari.

Actiuni preferentiale cu dividend prioritar si fara drept de vot confera titularului drepturile recunoscute acţionarilor cu acţiuni ordinare, cu excepţia dreptului de a participa şi de a vota, în temeiul acestor acţiuni, în adunările generale ale acţionarilor.

Acţiunile cu dividend prioritar, fără drept de vot, nu pot depăşi o pătrime din capitalul social şi vor avea aceeaşi valoare nominală ca şi acţiunile ordinare.

Reprezentanţii, administratorii şi cenzorii societăţii nu pot fi titulari de acţiuni cu dividend prioritar fără drept de vot.

Nivelul dividendului prioritar este stabilit de catre Adunarea Generala a Actionarilor si contravaloarea acestuia este achitata de catre societate in conformitate cu dispozitiile contractuale aferente fiecarui contract incheiat cu actionarii detinatori de actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot.

 

Acţiunile preferenţiale şi acţiunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie în cealaltă prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor.

v  Dividendele EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.


Dividendul este cota-parte din profit ce se plătește fiecărui acționar.

Dividendele EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. se distribuie din profitul net distribuibil conform situatiilor financiare consolidate auditate, dupa aprobarea acestora de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA), respectiv, dupa aprobarea propunerii de distribuire de dividende venita din partea Consiliului de Administratie, proportional cu cota de participare la capitalul social subscris si varsat al societatii.

Remunerarea acționarilor prin distribuire de dividende sau prin reinvestirea lor, poate aduce, pe termen mediu și lung, beneficii suplimentare acționarilor.

 Profitul poate fi reinvestit, atunci când este mai eficient decât a fi plătit și impozitat sub formă de dividende. Profitul reinvestit poate fi direcționat eficient spre investiții noi, instrumente noi sau spre mărirea unor alocări în investiții deja existente în portofoliul societatii și care promit rentabilități superioare sustenabile și pentru capitalul suplimentar investit.

Potrivit dispoziţiilor Codului fiscal în vigoare și normelor de aplicare ale Codului fiscal, valoarea netă a dividendului per acţiune va rezulta prin aplicarea și reţinerea la sursă a cotei legale de impozitare, corespunzătoare pentru fiecare grupă de acţionar.

 Plata dividendelor se realizeaza la data plăţii probate de AGOA, prin virament bancar, in RON.

 

Politica privind distribuţia de dividende se poate publica pe pagina de internet a societatii EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.