PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Cerințe de îndeplinit

Respectă

Nu respectă

Mod de îndeplinire

A. Responsabilitati ale Consiliului de Administratie/Administratorului Unic

 

 

 

A.1. Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului

 

 

 

DA

 

Conform R.O.F. si act constitutiv,

precum si

Regulament CA aprobat,

Societatea detine un regulament intern al Consiliului care include pe langa informatii generale cu privire la organizare si functionare, atributiile specifice ale CA, Presedintelui, Vicepresedintelui, membrilor CA, precum si administrarea conflictului de interese etc.

A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.

 

DA

 

 

 

Conform art. 31, alin (4) din legea 93/2009 si

Regulament CA aprobat

orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.

A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.

DA

 

Conform Regulamentului CA aprobat, precum si

Codului de Etica si Politicii privind conflictul de interese – Anexa nr. 1 la Procedura privind sistemul de control intern si conformitate, A.3. membrii Consiliului vor informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.

A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.

DA

 

Raportul anual al administratorilor contine toate informatiile prevazute in baza  art. 225 și art. 226 din Ordinul BNR nr. 6 din 17.07.2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

In ceea ce priveste sedintele Consiliului, lunar,  in ultima zi a lunii se intocmeste si avizeaza evidenta numarului de sedinte si de decizii CA emise in cursul lunii.

 

A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru o perioada in care aceeasta cooperare este aplicabila va contine cel putin urmatoarele:

 

DA

 

Exista o procedura aprobata privind cooperarea EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. cu consultantul autorizat S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca.

 

A.5.1. Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat;

 

DA

 

Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat a fost stabilita in cadrul Procedurii privind cooperarea EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. cu consultantul autorizat S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca.

 

A.5.2. Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultatul Autorizat sa poata fi consultat;

 

DA

 

Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat a fpost stabilita in cadrul Procedurii privind cooperarea EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. cu consultantul autorizat S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca.

 

A.5.3. Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitatea aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat.

DA

 

Aceste obligatii au fost stabilite in cadrul Procedurii privind cooperarea EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. cu consultantul autorizat S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca.

B. Sistemul de Control Intern

 

 

 

B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.

 

NU

Nu este cazul, intrucat societate nu are filiale cu personalitate juridica, ci doar puncte de lucru.

In orice caz,

eventualele tranzactiii ale societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, vor fi aprobate de Consiliu, conform prevederilor legislatiei in vigoare si Actului constitutitv.

 

B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.

DA

 

Conform Regulamentului BNR nr. 20/2009, art. 104-105

Auditul intern este o componentă a activităţii de monitorizare a sistemului de control intern, în scopul îmbunătăţirii activităţii si acopera toate activităţile instituţiei, inclusiv activităţile sediilor secundare din ţară.

Auditul intern este realizat de către un angajat al societatii, cu specializare și experiență relevantă în audit conform dispozițiilor art. 105 (1) din Regulamentul nr. 20/2009 al BNR ce interzice externalizarea activităţii de audit intern de către instituţiile financiare nebancare.Auditul intern este organizat în conformitate cu normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, cu prevederile din Legea nr. 93/2009, precum şi a normelor date în aplicarea acesteia. Activitatea auditorului intern al societății este reglementată și de procedura internă, denumită “Norma privind exercitarea activitatii de audit intern in cadrul Easy Credit 4 All IFN SA”.

C. Recompense echitabile si motivare

 

 

 

C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.

DA

 

Raportul anual al administratorilor contine toate informatiile prevazute in baza  art. 225 și art. 226 din Ordinul BNR nr. 6 din 17.07.2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

De asemenea, Raportul anual emis in baza art. 76 din Regulamentul BNR 20/2009, analizeaza activitatea desfăşurata în domeniul controlului intern, administrării riscurilor semnificative şi auditului intern.

Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general, aferente anului financiar respectiv, si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.

Conform hotararii adunarii generale ordinare aactionarilor nr.1 din 31.03.2022, a fost aprobata fixarea remunerației pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul anului 2022.

Remuneratiile oferite Directorului General si Directorului general Adjunct sunt stabilite prin decizii CA si contractele de mandat incheieate, conform art. 143 din Legea 31/1990.

D. Construind valoare prin Relatia cu Investitorii

 

 

 

D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:

 

DA

 

Pagina de internet a societatii  contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori.

D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare

DA

 

Pagina de internet a societatii  contine in sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii, principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare.

 

D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare

DA

 

Pagina de internet a societatii  contine in sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii, CV-urile membrilor organelor statutare.

D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice

DA

 

Pagina de internet a societatii  contine in sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii, Rapoartele curente si rapoartele periodice.

D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale

DA

 

Pagina de internet a societatii  contine in sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii, informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale.

D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni

DA

 

Pagina de internet a societatii  contine in sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii, informatii cu privire la aceste evenimente.

D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker.

DA

 

Pagina de internet a societatii  contine in sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii, informatii privind initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat.

D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare

DA

 

Pagina de internet a societatii  contine in sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii, datele Mangerului de Dezvoltare,  care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare.

D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.

 

DA

 

 

 

 

 

 

Socetatea are aprobata

Politica de dividend.

Principiile politicii de dividend sunt publicate pe pagina de internet a societatii.

D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.

DA

 

 

 

 

 

Socetatea are aprobata Politica cu privire la prognoze. Prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.

 

D.4. O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.

DA

 

Societatea stabileste data si locul unei adunari generale conform convocator.

D.5. Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.

DA (romana)

 

Rapoartele financiare sunt disponibile atat in romana cat si in engleza (lei si euro).

D.6. Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice

DA

 

Se vor organiza si se vor publica aceste informatii, cel putin anual.