REZUMAT RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

În anul 2021 strategia Easy Credit 4 All IFN SA a fost aceea de a consolida cât mai bine cadrul intern de reglementare, activitatea de control intern, precum și gestionarea riscurilor semnificative identificate la nivelul societății.

În perioada menționată, EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. a lucrat la îmbunătățirea cadrului intern de reglementare în ceea ce privește activitatea de creditare.

Riscurile semnificative identificate la nivelul societății, prevăzute și de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009: riscul de credit; riscul operațional (inclusiv riscurile necontrolabile, riscul juridic, riscul aferent tehnologiei informației și riscul de model); riscul reputațional; riscul de piață; riscul de conformitate. Pe parcursul anului 2021 au fost monitorizate la nivelul societății, prin intermediul Comitetului de Administrare a Riscurilor, riscurile intervenite în activitatea desfășurată. 

Nu s-au înregistrat evenimente ulterior datei de 31.12.2021 care să conducă la ajustarea situațiilor financiare anuale ale societății.

Obiectivul principal ramane desfasurarea unei activitati prudente de creditare, prin verificarea capacității de rambursare si garantate a creditelor. 

 

In cadrul raportului intocmit pentru anul 2021 s-au analizat:

ü situatiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, ce cuprind:

        bilanțul incheiat la data de 31.12.2021;

        contul de profit și pierdere;

        situația modificărilor capitalurilor proprii;

        situația fluxurilor de trezorerie;

        notele explicative.

ü climatul macroeconomic din anul 2021;

ü stabilitatea financiara si principalele riscuri si incertitudini la nivel macroeconomic;

ü modalitatea de administrare a societatii pe parcursul anului 2021, inclusiv principalele comitete consultative infiintate la nivelul societatii;

ü activitatea de creditare a societatii;

ü structura actionariatului si evolutia capitalului social si a numarului de actiuni;

ü aspecte privind formarea profesionala si evaluarea personalului;

ü actualizarile reglementarilor interne efectuate pe parcursul anului 2022;

ü activitatea functiei de audit intern;

ü situatia patrimoniala a societatii;

ü activitatile desfasurate la nivelul societatii pe parcursul anului 2021 in ceea ce priveste managementul riscurilor semnificative.

 

Totodata, au fost prezentate obiectivele principale de dezvoltare, propuse de catre administratorii societatii, pe termen scurt, mediu si lung.